آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.

سوال شما

لطفا جمله سوالی‌تان را به شکل صحیح با کلمات سوالی چگونه، چطور، آیا، چرا، کجا و شبیهِ آن آغاز و با علامت سوال«؟» پایان دهید.

برای نمونه: چطور سرعت مطالعه را بیشتر کنم؟

سوال شما:
موضوع سوال:  
توضیحات بیشتر سوال:
برچسب‌ها: (کلمات مرتبط‌‌‌‌ با سوال را بنویسید و با کاما انگلیسی (,) از هم جدا کنید)
نام شما برای نمایش (اختیاری)
نکته: ابتدای ایمیل بدون www است!

پارسش تحت مجوز بین المللی CC BY 4.0 است.


...