آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.